แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Teacher

2


ดาวโหลดใบสมัคร Link >>>  https://drive.google.com/open?id=1_I7fIWBM5zpJlHKsJov_cZrP6rncsMhP

เว็บไซท์ >> http://sb-tech.ac.th/

4
3aaa99aadd14c440174a689a08615526.th.jpg" border="0 8ab387e8aec8ce675d0ca845edd77374.th.jpg" border="0 799ba06cac5a275da074d1b9052b32f3.th.jpg" border="0 809aeedf4336aaff52e42c16aa151bb5.th.jpg" border="0 7a1055e92dda3ae300ceb658358645ed.th.jpg" border="0 f48f0db8a08c0c2b50f35ddd167101c8.th.jpg" border="0 9df3a049355aa88eb040c1705fe032d0.th.jpg" border="0 efeea8427846ad7f935676da5ae9dbc2.th.jpg" border="0 e2b735b428e9384d0ab7b5ead77f8305.th.jpg" border="0 b6fe73d3216a01923460295e4dc1619e.th.jpg" border="0

5
แจ้งเหตุขัดข้องทางเว็บไซต์
เนื่องเว็บไซต์ที่ใช้อยู่นี้ sawangpattaya.org ได้ใช้มาเป็นเวลานานและมีข้อผิดพลาดหลายประการ
จึงยังทำให้ไม่สามารถที่จะเอาเอกสาร ขึ้นไปบนเว็บไซต์ได้
จะมีการดำเนินการแก้ไข หรือ อาจจะเปลี่ยนเว็บไซต์ของโรงเรียนใหม่ จะทำการแจ้งให้ทราบ ผ่านทาง
Facebook ของโรงเรียนนะครับ..
https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/

6
แจ้งประกาศจากทางโรงเรียนนะครับเนื่องจาก ในวันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. ที่ผ่านมาได้ มีการประชุมผู้ปกครองและรับชำระค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนไปแล้วนั้น มีผู้ปกครองบางท่านที่ตกหล่นไม่ได้เข้าประชุมผู้ปกครองกับชำระค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ทางโรงเรียนจึงเปิดการประชุมผู้ปกครองรอบ และชำระค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน รอบที่2  ในวันที่ 13 พ.ค. 60 นี้ ในเวลา 09.00 น. ครับ.....

7
ราคาค่าหนังสือ ปีการศึกษา 2560
>>>>>http://bit.ly/2pHzbWv
หมายเหตุ : สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีการชำระค่าหนังสือเพิ่มเติมในตอนเปิดภาคเรียน เนื่องจากหนังที่ทำการสั่งซื้อในบางรายการไม่รับอนุญาตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8


โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ประกาศรับสมัครครูสอนรายวิชาต่างๆ หลายอัตรา ทุกกลุ่มสาระฯ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป


ติดต่อขอรายละเอียด กรอกใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 038-406652

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 13 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร 038-406652

9
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ปีการศึกษา 2560
..........................................
ลิงค์ดาวน์โหลด>>>>>>http://bit.ly/2kUydUR
..........................................
กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่>>>>>http://bit.ly/2mtdYdz
.........................................

10
กำหนดการวิชการและตารางสอบปลายภาค 2/2559 ออกมาแล้วนะครับของระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น........

..............................................................................
ระดับชั้นประถมศึกษา >>>>http://bit.ly/2lWHwR8

..............................................................................
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น >>>>http://bit.ly/2lsPiEE

11
เรียน ทุกท่าน

                 
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา  ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา    โดยท่านประธาน นายวิสิทธิ์  ชวลิตนิติธรรม และคณะกรรมการมูลนิธิฯ  ได้ไว้วางใจมอบหมายให้อาจารย์นิติ    เรืองรัตนากร  กรรมการมูลนิธิฯ  ดูแลเรื่องการส่งเสริมการศึกษาของมูลนิธิฯ  เป็นผู้บริหารจัดการภายใต้แนวคิด “การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต”  จนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนได้ส่ง  บุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก 
จากผลสำเร็จในการดำเนินกิจการของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  ทางมูลนิธิฯ  โดยท่านประธานคณะกรรมการ และสมาชิกของมูลนิธิฯ  จึงได้มีดำริเพื่อขยายแนวทางในการพัฒนาการศึกษา  โดยได้รวบรวมข้อมูลสภาพสังคมโดยรวมของเมืองพัทยา  พบว่ามีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว  มีความหลากหลายทางด้านภาษา อาหาร และวัฒนธรรม  อันมีผลมาจากกายขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา  ทำให้เกิดธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  เช่นธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจร้านอาหารทั่วไปและอาหารนานาชาติ  ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจสารสนเทศ  ท่านประธานและกรรมการมูลนิธิฯ จึงมีมติขยายการส่งเสริมการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา และได้มอบความไว้วางใจให้อาจารย์นิติ  เรืองรัตนากร  เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา และดำเนินการบริหาร  ภายใต้แนวคิดในการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  ประกอบกับทางภาครัฐ  ได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน   โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยดำเนินการในด้านการเรียนการสอน  โดยวางแผนการเปิดวิทยาลัยฯ  ในปีการศึกษา 2561  ใน 4 สาขาวิชา  ได้แก่
1. สาขาวิชาการโรงแรม      ในระดับ    ปวช. , ปวส.
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว      ในระดับ    ปวช. , ปวส.
3. สาขาวิชาการบัญชี              ในระดับ    ปวช. , ปวส.
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ในระดับ    ปวช. , ปวส.

                ขณะนี้ทางมูลนิธิฯ  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 2 หลัง  ภายในอาคารประกอบ ด้วยห้องเรียน , ห้อง Lab ภาษา , ห้อง Lab คอมพิวเตอร์ , ห้องพักโรงแรม จำนวน 50 ห้อง  สำหรับฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม , ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อย , ห้องอาหารเพื่อการฝึกงานด้านอาหาร การให้บริการและการฝึกงานด้านเครื่องดื่ม , ห้องฝึกปฏิบัติการเบเกอรี่ , ห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยว , ห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี , ห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  และห้องอื่นๆ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
                 ในการนี้ทางมูลนิธิฯ  จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อชุมชมและผู้ที่สนใจได้ทราบทั่วกัน  และจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งความก้าวหน้าของการเปิดการเรียนการสอนให้ท่านทราบเป็นระยะ
                        
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา
     

12
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

การรับสมัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 - 17 กุมภาพันธ์  2560
   จันทร์ - ศุกร์    เวลา 09.00 -16.00 น.

สถานที่รับสมัคร  : ห้องธุรการ


หลักฐานการสมัคร

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  ,  มารดา และผู้สมัคร (หรือผู้ปกครอง)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา - มารดา   จำนวน 1 ใบ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป   (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
- ใบรับรองการเป็นนักเรียน และใบรับรองผลการเรียน

ทดสอบความรู้พื้นฐาน  (ยกเว้นอนุบาลปีที่ 1)
- สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00 -11.30 น.   

วิชาที่สอบ   
   - ภาษาไทย   
   - คณิตศาสตร์   
   - ภาษาอังกฤษ
   - ภาษาจีน
(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

- ประกาศผลวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2560

การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครองสามารถมอบตัว และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม  พ.ศ. 2560
(ระดับ อนุบาล 1 ชำระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร)

เรียนภาคฤดูร้อน
 
13 มีนาคม 2560 – 7 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ :
- หากไม่มามอบตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
- สำหรับเด็กอนุบาล 1 ควรเตรียมที่นอน,ผ้าห่ม,ชุดลำลองและนม มาด้วย

กำหนดเปิดเทอม
29 เมษายน 2560
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ เตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1-3 (ซื้อหนังสือ,เครื่องแบบนักเรียน )
30 เมษายน 2560
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้นอนุบาล 2-3 (ซื้อหนังสือ , เครื่องแบบนักเรียน)
1 พฤษภาคม 2560
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าและใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ซื้อหนังสือ,เครื่องแบบนักเรียน)
2 พฤษภาคม 2560
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าและใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  (ซื้อหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน)
11 พฤษภาคม 2560
   - เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

13
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งความก้าวหน้าการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา
 
      ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ พัทยา เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา  โดยได้แจ้งถึงความตั้งใจของมูลนิธิฯ ในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา   ซึ่งตัดสินใจโดยมีหลักการ  เหตุผลรองรับในความต้องการของตลาดแรงงาน  ทางมูลนิธิฯ  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบว่า ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559  ได้มีความก้าวหน้าของการจัดตั้งวิทยาลัยฯ  โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้
   1. งานก่อสร้างอาคาร A ดำเนินการแล้วดังนี้   
      - งานโครงสร้างอาคาร             แล้วเสร็จ 100 %
      - งานสถาปัตยกรรม               แล้วเสร็จ  75 %
      - งานระบบไฟฟ้า                   แล้วเสร็จ  40 %
      - งานระบบประปาและสุขาภิบาล   แล้วเสร็จ  40 %
   2. งานก่อสร้างอาคาร B ดำเนินการแล้วดังนี้
      - งานโครงสร้างอาคาร             แล้วเสร็จ  50 %
   
   3. งานด้านการจัดการบุคลากร ได้มีการวิเคราะห์จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นระยะเวลา 3 ปี เรียบร้อยแล้ว
   4. งานด้านครุภัณฑ์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์จำนวนครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปกติ ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชา รวมถึงการออกแบบห้องปฏิบัติการ เช่นห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องสมุด           ห้องเรียนอัจฉริยะ  ดังภาพประกอบ
          จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์  มายังทุกท่านที่สนใจในกิจการของมูลนิธิฯ ได้ทราบ  ตลอดจนจะรายงานความก้าวหน้าให้ท่านทราบเป็นระยะ ต่อไป
   และในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2560  ทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน  โดยท่านประธาน นายวิสิทธิ์  ชวลิตนิติธรรม  พร้อมสมาชิกมูลนิธิฯ   และท่านอาจารย์นิติ  เรืองรัตนากร  ผู้ดูแลด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ             และผู้จัดการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  องค์โป้ยเซียนโจวซือ  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  อำนวยอวยพรให้ทุกท่าน ประสพแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดปี 2560 เทอญ.
 
         

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา       

14
ด้วยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเสริมในวันเสาร์และในรายวิชาเพิ่มเติม  ในเวลา 09.00 - 15.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบนะครับ
(จะมีเอกสารส่งไปถึงผู้ปกครองผ่านทางนักเรียนนะครับ กรณีที่นักเรียนทำเอกสารหายผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ)

........................................
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
>>โหลดเอกสาร<<<
.......................................
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
>>โหลดเอกสาร<<<
.......................................
ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2 และรายวิชาเพิ่มเติม
>>โหลดเอกสาร<<<
......................................

15
เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารแปดเซียน ซึ่งจัดเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติร่วมกันของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมแจ้งคะแนนภาคเรียน 1/2559
................................................
ตามกำหนดการดังนี้
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
เวลา 13.00 - 15.00 น.
................................................
ทางโรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อทราบและจะมีเอกสารแจ้งการประชุมผู้ปกครองไปกับทางนักเรียน
(กรณีเด็กนักเรียนทำเอกสารหายผู้ปกครองสามารถโหลดเอกสารตามลิงค์ได้เลยครับ)
ดาวน์โหลตรงนี้
...............................................
รบกวนผู้ปกครองกรอกเอกสารให้ครบและถูกต้อง และส่งคืนทงโรงเรียนในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นี้ครับ


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal