แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Teacher

1
แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
ไฟล์ PDF >>>>>>>>https://bit.ly/2GRyceO
SmXjCJ.jpg" border="0

2
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
รอบ 2 ปีการศึกษา 2561
PDF >>>>>>> http://bit.ly/2H74MWu

3
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตร CEP >>>>>>>>>> http://bit.ly/2sM0yRO
หลักสูตร ICEP >>>>>>>>>> http://bit.ly/2sNkZOl

1a67b0808eef5b45c.md.jpg" border="0
2cb3ca5dc74363e49.md.jpg" border="0
20180221063343_001.md.jpg" border="0

5


ดาวโหลดใบสมัคร Link >>>  https://drive.google.com/open?id=1_I7fIWBM5zpJlHKsJov_cZrP6rncsMhP

เว็บไซท์ >> http://sb-tech.ac.th/

7
3aaa99aadd14c440174a689a08615526.th.jpg" border="0 8ab387e8aec8ce675d0ca845edd77374.th.jpg" border="0 799ba06cac5a275da074d1b9052b32f3.th.jpg" border="0 809aeedf4336aaff52e42c16aa151bb5.th.jpg" border="0 7a1055e92dda3ae300ceb658358645ed.th.jpg" border="0 f48f0db8a08c0c2b50f35ddd167101c8.th.jpg" border="0 9df3a049355aa88eb040c1705fe032d0.th.jpg" border="0 efeea8427846ad7f935676da5ae9dbc2.th.jpg" border="0 e2b735b428e9384d0ab7b5ead77f8305.th.jpg" border="0 b6fe73d3216a01923460295e4dc1619e.th.jpg" border="0

8
แจ้งเหตุขัดข้องทางเว็บไซต์
เนื่องเว็บไซต์ที่ใช้อยู่นี้ sawangpattaya.org ได้ใช้มาเป็นเวลานานและมีข้อผิดพลาดหลายประการ
จึงยังทำให้ไม่สามารถที่จะเอาเอกสาร ขึ้นไปบนเว็บไซต์ได้
จะมีการดำเนินการแก้ไข หรือ อาจจะเปลี่ยนเว็บไซต์ของโรงเรียนใหม่ จะทำการแจ้งให้ทราบ ผ่านทาง
Facebook ของโรงเรียนนะครับ..
https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/

9
แจ้งประกาศจากทางโรงเรียนนะครับเนื่องจาก ในวันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. ที่ผ่านมาได้ มีการประชุมผู้ปกครองและรับชำระค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนไปแล้วนั้น มีผู้ปกครองบางท่านที่ตกหล่นไม่ได้เข้าประชุมผู้ปกครองกับชำระค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ทางโรงเรียนจึงเปิดการประชุมผู้ปกครองรอบ และชำระค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน รอบที่2  ในวันที่ 13 พ.ค. 60 นี้ ในเวลา 09.00 น. ครับ.....

10
ราคาค่าหนังสือ ปีการศึกษา 2560
>>>>>http://bit.ly/2pHzbWv
หมายเหตุ : สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีการชำระค่าหนังสือเพิ่มเติมในตอนเปิดภาคเรียน เนื่องจากหนังที่ทำการสั่งซื้อในบางรายการไม่รับอนุญาตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

11


โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ประกาศรับสมัครครูสอนรายวิชาต่างๆ หลายอัตรา ทุกกลุ่มสาระฯ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป


ติดต่อขอรายละเอียด กรอกใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 038-406652

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 13 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร 038-406652

12
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ปีการศึกษา 2560
..........................................
ลิงค์ดาวน์โหลด>>>>>>http://bit.ly/2kUydUR
..........................................
กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่>>>>>http://bit.ly/2mtdYdz
.........................................

13
กำหนดการวิชการและตารางสอบปลายภาค 2/2559 ออกมาแล้วนะครับของระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น........

..............................................................................
ระดับชั้นประถมศึกษา >>>>http://bit.ly/2lWHwR8

..............................................................................
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น >>>>http://bit.ly/2lsPiEE

14
เรียน ทุกท่าน

                 
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา  ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา    โดยท่านประธาน นายวิสิทธิ์  ชวลิตนิติธรรม และคณะกรรมการมูลนิธิฯ  ได้ไว้วางใจมอบหมายให้อาจารย์นิติ    เรืองรัตนากร  กรรมการมูลนิธิฯ  ดูแลเรื่องการส่งเสริมการศึกษาของมูลนิธิฯ  เป็นผู้บริหารจัดการภายใต้แนวคิด “การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต”  จนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนได้ส่ง  บุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก 
จากผลสำเร็จในการดำเนินกิจการของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  ทางมูลนิธิฯ  โดยท่านประธานคณะกรรมการ และสมาชิกของมูลนิธิฯ  จึงได้มีดำริเพื่อขยายแนวทางในการพัฒนาการศึกษา  โดยได้รวบรวมข้อมูลสภาพสังคมโดยรวมของเมืองพัทยา  พบว่ามีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว  มีความหลากหลายทางด้านภาษา อาหาร และวัฒนธรรม  อันมีผลมาจากกายขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา  ทำให้เกิดธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  เช่นธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจร้านอาหารทั่วไปและอาหารนานาชาติ  ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจสารสนเทศ  ท่านประธานและกรรมการมูลนิธิฯ จึงมีมติขยายการส่งเสริมการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา และได้มอบความไว้วางใจให้อาจารย์นิติ  เรืองรัตนากร  เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา และดำเนินการบริหาร  ภายใต้แนวคิดในการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  ประกอบกับทางภาครัฐ  ได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน   โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยดำเนินการในด้านการเรียนการสอน  โดยวางแผนการเปิดวิทยาลัยฯ  ในปีการศึกษา 2561  ใน 4 สาขาวิชา  ได้แก่
1. สาขาวิชาการโรงแรม      ในระดับ    ปวช. , ปวส.
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว      ในระดับ    ปวช. , ปวส.
3. สาขาวิชาการบัญชี              ในระดับ    ปวช. , ปวส.
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ในระดับ    ปวช. , ปวส.

                ขณะนี้ทางมูลนิธิฯ  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 2 หลัง  ภายในอาคารประกอบ ด้วยห้องเรียน , ห้อง Lab ภาษา , ห้อง Lab คอมพิวเตอร์ , ห้องพักโรงแรม จำนวน 50 ห้อง  สำหรับฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม , ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อย , ห้องอาหารเพื่อการฝึกงานด้านอาหาร การให้บริการและการฝึกงานด้านเครื่องดื่ม , ห้องฝึกปฏิบัติการเบเกอรี่ , ห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยว , ห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี , ห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  และห้องอื่นๆ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
                 ในการนี้ทางมูลนิธิฯ  จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อชุมชมและผู้ที่สนใจได้ทราบทั่วกัน  และจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งความก้าวหน้าของการเปิดการเรียนการสอนให้ท่านทราบเป็นระยะ
                        
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา
     

15
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

การรับสมัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 - 17 กุมภาพันธ์  2560
   จันทร์ - ศุกร์    เวลา 09.00 -16.00 น.

สถานที่รับสมัคร  : ห้องธุรการ


หลักฐานการสมัคร

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  ,  มารดา และผู้สมัคร (หรือผู้ปกครอง)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา - มารดา   จำนวน 1 ใบ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป   (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
- ใบรับรองการเป็นนักเรียน และใบรับรองผลการเรียน

ทดสอบความรู้พื้นฐาน  (ยกเว้นอนุบาลปีที่ 1)
- สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00 -11.30 น.   

วิชาที่สอบ   
   - ภาษาไทย   
   - คณิตศาสตร์   
   - ภาษาอังกฤษ
   - ภาษาจีน
(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

- ประกาศผลวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2560

การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครองสามารถมอบตัว และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม  พ.ศ. 2560
(ระดับ อนุบาล 1 ชำระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร)

เรียนภาคฤดูร้อน
 
13 มีนาคม 2560 – 7 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ :
- หากไม่มามอบตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
- สำหรับเด็กอนุบาล 1 ควรเตรียมที่นอน,ผ้าห่ม,ชุดลำลองและนม มาด้วย

กำหนดเปิดเทอม
29 เมษายน 2560
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ เตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1-3 (ซื้อหนังสือ,เครื่องแบบนักเรียน )
30 เมษายน 2560
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้นอนุบาล 2-3 (ซื้อหนังสือ , เครื่องแบบนักเรียน)
1 พฤษภาคม 2560
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าและใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ซื้อหนังสือ,เครื่องแบบนักเรียน)
2 พฤษภาคม 2560
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าและใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  (ซื้อหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน)
11 พฤษภาคม 2560
   - เปิดภาคเรียนที่ 1/2560


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal